ctcvn_logo

越南電子疫苗護照

網站版(無須下載app)

只需填寫前四項(*)

1.Họ và tên ( * ) 全名

2.Ngày sinh ( * )出生日期

3.Giới tính ( * )性別

4.Số điện thoại ( * )越南電話

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/search